Een congres in De Kromhouthal

Bij congressen gaat het om de boodschap. En die komt beter over in de juiste setting. Het industriële decor van De Kromhouthal biedt een spannende achtergrond voor elk congres en creëert impact voor jouw event.

BEZOEK DE KROMHOUTHAL // AUTO [AFSLAG S116] // OPENBAARVERVOER  rode driehoek

ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTEN AAN DE OVERKANT B.V.
JUNI 2024

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten met betrekking tot De Kromhouthal van De Overkant.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Verhuurder: de partij die in de Huurovereenkomst als zodanig wordt
 • Huurder: de partij die in de Huurovereenkomst als zodanig wordt
 • Huurovereenkomst: de tussen Huurder en Verhuurder gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Kromhouthal van De Overkant ten behoeve van een evenement

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst, van welke aard ook, tussen verhuurder en huurder, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verhuurder, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van Verhuurder en huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Huuraanbiedingen

 1. De door verhuurder gedane huuraanbieding is vrijblijvend; hij is geldig gedurende 30 dagen, gerekend vanaf de dagtekening, tenzij anders aangegeven.
 2. Verhuurder is slechts aan de huuraanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven en is bekrachtigd middels een getekende
 3. De prijzen in de genoemde huuraanbieding luiden in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de huuraanbieding opgenomen aanbod is verhuurder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verhuurder anders aangeeft.

Artikel 4 Vertegenwoordiging van verhuurder resp. huurder

 1. Namens verhuurder is bij alle evenementen (inclusief bouw- en breekdagen) een toezichthouder aanwezig. De toezichthouder geeft de huurder bij oplevering de sleutels, en instructies betreffende het gebruik van de faciliteiten. Tevens tekent de toezichthouder met de huurder een oplever rapportage ten tijde van de sleuteloverdracht. Tijdens het productieproces en het evenement is de toezichthouder het eerste aanspreekpunt van huurder. Huurder dient de toezichthouder te allen tijde te informeren over bijzonderheden of afwijkende gang van zaken. Huurder is te allen tijde verplicht de aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen. Indien huurder zich niet houdt aan de Nederlandse wet, of aan de in de offerte (inclusief bijlagen) en deze voorwaarden genoemde normen en voorschriften, kan de toezichthouder de activiteiten opschorten en bevoegde instanties inschakelen. Ook kan verhuurder aan huurder een boete opleggen.
 2. Verhuurder levert het gehuurde alleen op aan huurder, of een door huurder tevoren aangestelde en bij verhuurder bekendgemaakte Hetzelfde geldt bij de eindoplevering.
 3. Tijdens de huurperiode dient te allen tijde een (technisch) producent uit naam van de huurder aanwezig te zijn in/om het gehuurde, welke vooraf met naam en contactgegevens wordt bekendgemaakt bij verhuurder. Deze producent opent het gehuurde en zorgt dat het weer afgesloten wordt; tevens is hij/zij het centrale aanspreekpunt voor alle leveranciers, artiesten en overige medewerkers en bezoekers van het evenement. De producent ziet erop toe dat alle medewerkers en (onder)leveranciers zowel voor, tijdens als na het evenement de maatregelen in acht nemen die voortkomen uit de door of in opdracht van huurder uitgevoerde productie risico inventarisatie en -evaluatie. Indien er niet veilig wordt gewerkt (bv. geen veiligheidsschoenen, helmen, harnas voor steigerbouwers etc. voor zover van toepassing) dient de producent zijn leveranciers hierop aan te spreken en te
 4. Huurders die niet in Nederland zijn gevestigd zijn verplicht met een Nederlandse productiemaatschappij als hoofdelijk aansprakelijke mede-huurder te werken, met een minimum van één Nederlandse (in Nederland wonende en Nederlands sprekende) producent. Verhuurder bespreekt het productieproces uitsluitend met deze Nederlandse producent.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verhuurder het recht bepaalde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.
 2. Verhuurder zal de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met huurder schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 3. Alle diensten van verhuurder worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaatverplichting is overeengekomen en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 4. De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verhuurder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verhuurder worden verstrekt. Indien de, voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, gegevens niet tijdig aan verhuurder zijn verstrekt, heeft verhuurder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de huurder in rekening te brengen.
 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verhuurder is uit gegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verhuurder kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien door verhuurder of door verhuurder ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van huurder of een door huurder aangewezen locatie, draagt huurder kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan huurder toerekenbaar is.
 8. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is verhuurder gehouden bij de uitvoering van de werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van huurder op te volgen. Verhuurder is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen.
 9. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is verhuurder steeds gerechtigd na overleg met huurder deze persoon te vervangen door een persoon met minimaal dezelfde kwalificaties.

Artikel 6 Vergunningen, bezoekersaantal, rookvrij

 1. Huurder is verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen, toestemmingen, ontheffingen en wat dies meer zij, van het bevoegd gezag. Huurder dient verhuurder voorafgaand aan de huurperiode kopieën van de benodigde en verstrekte vergunningen te doen toekomen.
 2. Gasflessen zijn in alle gebouwen verboden. Alle ingebrachte materialen, zoals decors, doeken, d. alsmede stoelplannen dienen te zijn goedgekeurd door de Amsterdamse brandweer.
 3. Indien de benodigde vergunningen niet verkregen worden of huurder zich niet aan de in de vergunning gestelde eisen houdt, behoudt verhuurder zich het recht de activiteiten op te schorten dan wel te beëindigen. De financiële verplichting die huurder op grond van de Huurovereenkomst heeft aan verhuurder blijft na het opschorten van het evenement onverminderd van kracht.
 4. Huurder is verantwoordelijk voor het bijhouden van het bezoekersaantal. De gebruiksvergunning van het gehuurde omschrijft het algemeen geldende maximum toegestane aantal personen in de ruimte. Afhankelijk van de door de huurder ingebrachte inrichting en indeling van de ruimte kan een afwijkend maximum worden vastgesteld, dat bindend is. Een accurate opgave van het bezoekersaantal moet tijdens het evenement te allen tijde opvraagbaar zijn door de toezichthouder van
 5. Het is niet toegestaan in en aan het gehuurde te schroeven, spijkeren, nieten, verven, plakken/lijmen etc. en te frituren, bakken, wokken of braden. Bovendien is het niet toegestaan materialen met tape te bevestigen aan wanden, plafonds, ramen, deuren en vloer. Indien er beschadigingen of modificaties zijn doordat huurder bovenstaande niet in acht neemt, zijn de herstelkosten voor huurder. Wijzigingen in de staat van de gebouwen tussen bezichtiging en evenement zijn mogelijk. Verhuurder meldt zulke aanpassingen tijdig aan huurder.
 6. Het is verboden te roken in het gehuurde.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te leveren bijkomende goederen en diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en bevestigen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, accepteren partijen dat het tijdstip van voltooiing van de uitvoering, de geplande functionaliteit of kwaliteit van de uitvoering en het budget daardoor worden beïnvloed.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling van factuurbedragen voor de huurprijs en de kosten voor bijkomende leveringen en diensten door verhuurder en/of voor de vergoedingen van andere door verhuurder te maken declarabele kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, dient te geschieden binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum door bijschrijving op de opgegeven rekening van verhuurder. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien huurder in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien dagen dan is de huurder van rechtswege, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in Huurder is alsdan een rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag tegen de wettelijk vastgestelde rente (art. 6:119a BW). De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de huurder zijn de vorderingen van verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar.
 4. Door huurder gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de vermeldingen ter zake door huurder op betalingsbewijzen.
 5. Indien huurder na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan verhuurder de vordering uit handen geven, in welk geval verhuurder, buiten hoofdsom en rente, tevens gerechtigd is alle door de niet betaling veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van verhuurder zelf, advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau.
 6. Indien huurder in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan is verhuurder gerechtigd de ter beschikkingstelling van het gehuurde achterwege te laten. Dit laat onverlet de verplichting van huurder om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over het gehuurde of over de door verhuurder geleverde bijkomende zaken of verrichte werkzaamheden dienen door de huurder direct na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan verhuurder. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verhuurder in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal verhuurder de werkzaamheden alsnog verrichten

c.q. corrigeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de huurder aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de huurder schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 1. Reclames geven de huurder nimmer enig recht betaling van de huurprijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal verhuurder slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 10 Annulering

 1. Huurder is gerechtigd tot annulering. In dat geval is huurder verplicht verhuurder de door verhuurder hierdoor geleden schade te voldoen, overeenkomstig onderstaande tabel:
  • In geval van uitstel of annulering tot 9 maanden voor het aanvangsmoment, minimaal 10% van de volledige prijs;
  • In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment, minimaal 25% van de volledige prijs;
  • In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, minimaal 50% van de volledige prijs;
  • In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen de 3 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, minimaal 75% van de volledige prijs;
  • In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige prijs.

 

 1. Indien huurder de opdracht annuleert, is zij verplicht verhuurder te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of opzegging van de
 2. Tussentijdse opzegging gedurende de huurperiode zelf is niet
 3. Indien op het moment van annulering het totale bedrag van de betalingsverplichtingen die in verband met de overeenkomst op verhuurder rusten of naar aanleiding van de annulering zullen ontstaan, waaronder verplichtingen jegens de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of andere vorderingen van derden, hoger is dan hetgeen huurder op grond van de in dit artikel opgenomen annuleringsregeling aan verhuurder verschuldigd is, dient huurder dit hogere bedrag aan verhuurder te vergoeden.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Verhuurder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond gevente vrezen dat de huurder de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de huurder slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • huurder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Verhuurder heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de huurder zodra faillissement, surseance van betaling van-, en/of beslaglegging onderhuurder dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van huurder wordt geliquideerd of de huidige activiteiten staakt.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van verhuurder op de huurder onmiddellijk Indien verhuurder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Verhuurder behoudt steeds het recht schadevergoeding te

Artikel 12 Ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien verhuurder aan huurder bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is huurder op verzoek van verhuurder gehouden het geleverde direct na afloop van de huur in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de huurder deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Huurder is gehouden zich met betrekking tot de zaken als een goed huisvader te gedragen. Aan de zaken mogen door of namens de huurder geen veranderingen worden Het is huurder niet toegestaan de zaken zonder schriftelijke toestemming van verhuurder aan een derde te verhuren, leasen, in bruikleen te geven of anderszins af te staan.
 3. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken gaan op huurder over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van huurder of een hulppersoon van huurder zijn gebracht.
 4. Indien huurder, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de hierboven in dit artikel genoemde verplichting, heeft verhuurder

het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op huurder te verhalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder is tegenover huurder niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen voor huurder als gevolg van werkzaamheden op het terrein of de gebouwen. Waar mogelijk zal verhuurder huurder vooraf van geplande werkzaamheden op de hoogte brengen. Schade aan of vermissing van eigendommen van verhuurder wordt in rekening gebracht bij huurder, die zich verplicht hiervoor verzekeringen af te sluiten. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen van huurder, evenmin als voor letsel toegebracht aan personen in dienst van of werkend voor huurder, leveranciers en derden. Huurder is verantwoordelijk voor de eigen verzekering met betrekking tot inboedel en aansprakelijkheid (tijdelijke WA verzekering). Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, schade voortkomend uit gebreken van de gebouwen of schade veroorzaakt door
 2. De totale aansprakelijkheid van verhuurder is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag ter zake van de voor die huurovereenkomst bedongen prijs. De aansprakelijkheid is voorts te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verhuurder in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. De aansprakelijkheid van verhuurder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien huurder verhuurder onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en verhuurder ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verhuurder in staat is adequaat te reageren.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat huurder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij verhuurder Iedere vordering tot schadevergoeding tegen verhuurder vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 5. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door huurder aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door verhuurder geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 6. Huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 14 Niet toerekenbare tekortkoming en overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wetten jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, die in redelijkheid niet tot het risico van één van beide partijen behoort, of waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch

waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verhuurder worden daaronder begrepen.

 1. Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)nakoming verhindert, intreedt nadat verhuurder zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 15 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, verhuurder gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en verhuurder zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is verhuurder niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op huurder over op het moment waarop deze aan huurder feitelijk ter beschikking worden gesteld en daarmee in de macht van huurder of van door huurder aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht

 1. De overeenkomsten tussen huurder en verhuurder worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te downloaden op de website van verhuurder: kromhouthal.com/algemenevoorwaarden.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • 1
 • 2
 • 3
map